Onko vanhempien pakko laulaa perheryhmissä? En osaa laulaa enkä muutenkaan ole erityisen musikaalinen. Asia tuli selväksi jo peruskoulussa.

Aiempaan musiikinopetukseen liittyvät ikävät kokemukset kannattaa unohtaa, ja tunneille voi saapua rentoutumaan ilman oppimisen ja osaamisen paineita. Muskariopettaja haluaa kuitenkin rohkaista lasten ohella myös vanhempia löytämään oman kanavansa musiikin ilmaisemiseen. Musikaalisuus ei ole vain harvojen ja valittujen etuoikeus: esimerkiksi kuultujen melodioiden ”tarttumista”, ”mielessä soimista”, on pidetty yhtenä musikaalisuuden tunnusmerkkinä. Naputtelu ja koputtelu puolestaan viittaavat hyvään rytmitajuun!

Ovatko etämuskaritunnit videotallenteita?

Meidän reaaliaikainen ja täysin vuorovaikutteinen etäopetuksemme ei ole suoratoistoa tai videotallenteita. Jälkimmäiset rinnastamme musiikkipainotteisiin lastenohjelmiin, koska niistä puuttuu parhaimmillaankin monia musiikkileikkikoulutoiminnalle oleellisia sosiaalisia elementtejä. Tallenteiden keskeisenä  puutteena on esimerkiksi, että opettajalla ei ole mahdollisuutta huomioida ja ohjata oppilaita yksilöllisesti. Videoita seuraavien lasten ja vanhmpien välille ei myöskään muodostu yhteisöllisyyttä.

Miksi seurakunnan muskari on ilmainen?


Suomessa valitettavasti mikä tahansa taho voi harhaanjohtavasti kutsua järjestämäänsä toimintaa "muskariksi", koska käsitettä ei ole suojattu esimerkiksi "eskarin", esikoulun tavoin. Toiminnassa voi olla joitakin   varhaisiän musiikkikasvatuksen elementtejä, mutta se ei ole  tasolta toiselle etenevää musiikinopetusta. Toiminnan  (taustalla olevat) tavoitteet ja sisältö ovat  yleensä jotakin muuta, jos se on (näennäisesti) ilmaista tai jos lukukausimaksut poikkeavat yleisestä tasosta.

Monet ihmiset ovat saaneet väärän käsityksen musikaalisuudestaan ja mahdollisuuksistaan harrastaa musiikkia epäpätevien opettajien ohjauksessa.
Varsinaista musiikkileikkikouluopetusta antavat vain ammattipätevät varhaisiän musiikinopettajat, joilla on laajat musiikin ja varhaiskasvatuksen opinnot sisältävä alan korkeakoulututkinto. Voitte tarkastaa oman muskariopettajanne pätevyyden täältä.

Jokelan musiikkileikkikoulu ei saa toimintaansa suoraa julkista taloudellista tukea. Lukukausimaksumme ovat tästä huolimatta korkeintaan kunnallisella tasolla, jotta mahdollisimman monilla lapsilla ja perheillä olisi mahdollisuus osallistua hyödylliseen ja monipuoliseen harrastukseen.

Lapseni ei seuraa opetusta. Mitä minun pitäisi tehdä?

Varsinkin 1-vuotiaiden, juuri kävelemään oppineiden ”vaeltelijoiden” vanhemmat saattavat kokea ensimmäisten tuntien aikana, etteivät heidän lapsensa hyödy musiikkileikkikouluopetuksesta. Pienten lasten keskittymisvaikeudet ovat usein tilapäisiä: ne lakkaavat, kunhan heille annetaan mahdollisuus totutella uudenlaiseen ympäristöön ja tilanteeseen. Toisaalta myös vanhempien lasten sopeutuminen ryhmiin ja muskarin toimintoihin saattaa kestää jonkin aikaa. Alun passiivisuus tai riehakkuus eivät välttämättä tarkoita sitä, että he eivät olisi kiinnostuneita
opetuksesta. Mikäli lapsi kuitenkin toistuvasti osoittaa täydellistä välinpitämättömyyttä opetusta ja opettajan antamia ohjeita kohtaan, on syytä pohtia muskarin jatkamisen mielekkyyttä. Turhautunut oppilas häiritsee koko ryhmän toimintaa.

Keskittyykö vauva tai perheryhmäikäinen seuraamaan etäopetusta?

Vauvat ja taaperot seuraavat kyllä niin etä- kuin lähiopetustakin. Paikasta riippumatta ensisijaista on vanhemman osallistuminen yhdessä lapsen kanssa tuntien toimintoihin, esimerkiksi körötyksiin, lauluihin ja tansseihin. Tärkeää on myös kokemusten jakaminen muiden kanssa. Vuorovaikutteinen ja sosiaalinen etäopetuksemme ei ole passiivista katselua ja kuuntelua. Opittuja asioita voi ja kannattaa jatkaa myös tuntien ulkopuolella. Lapsen keskittymistä itse tunnilla voi parantaa piilottamalla mahdollisuuksien mukaan ylimääräisiä virikkeitä. Opettaja antaa tunneilla normaaliin tapaan myös yksilöllisiä ohjeita.

Olemme osallistuneet vauva-/ perheryhmätunneille nyt kolmesti. Itse en ole juurikaan pitänyt muskarista, mutta lapseni on kyllä kaikesta päätellen viihtynyt tunneilla erinomaisesti. Kaipaisimme ehkä liikunnallisempaa, vauhdikkaampaa, rauhallisempaa, toiminnallisempaa tai monipuolisempaa harrastusta. Pitäisikö meidän lopettaa muskarissa käyminen?

Totuus tulee lasten suusta! Jos lapsenne kerran nauttii muskaritunneista, miksi lopettaisitte harrastuksen? Tavoit- teena on luonnollisesti, että molemmat, sekä lapsi että aikuinen viihtyisivät tunneilla. Musiikkileikkikouluopetus on kuitenkin suunniteltu aina ensisijaisesti lasten ehdoilla. Tuntien sisältö ja ohjelma eivät välttämättä  vastaa täysin aikuisten mieltymyksiä; eiväthän useimmat heistä seuraa vapaaehtoisesti television lastenohjelmiakaan.

Useimmat vanhemmat oppivat ennemmin tai myöhemmin nauttimaan muskaritunneista lastensa kautta, seuraamalla näiden eläytymistä ja ilonpitoa. Musiikkileikkikoulun vauva- ja perheryhmien keskeisenä tavoitteena onkin ohjata ja auttaa lapsia ja vanhempia pitämään hauskaa yhdessä.

Vaikka opettaja tuo aina mukanaan tuntien rakennuspalikat, teemat, laulut, soittimet ja leikkivälineet ja tekee työtään muskarilaisten edessä, hän ei ole tulosvastuullinen viihdetaiteilija, jonka esitystä yleisöön kuuluvat seuraavat passiivisina ja toisistaan riippumattomina. Musiikkileikkikoulutunnit - toisin kuin edellä mainitut televisio-ohjelmat - ovat sosiaalisia tilanteita. Kaikki ryhmät ja tunnit ovat opettajasta riippumatta erilaisia. Tuntien viihtyisyys ei ole kiinni vain opettajasta, hänen persoonastaan, huumorintajustaan, kekseliäisyydestään ja ryhmänhallintataidoistaan, vaan ryhmän jäsenten toiminnalla ja keskinäisellä vuorovaikutuksella, ryhmädynamiikalla on suuri merkitys. 

Musiikkileikkikoulutuntien onnistuminen edellyttää siis ehdottomasti lasten ja heidän vanhempiensa varauksetonta osallistumista tuntien toimintoihin, periksiantamatonta pyrkimystä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Vanhempien tarkkaileva tai epäluuloinen asenne vaikeuttaa ennen pitkää myös luonnostaan avointen ja ennakkoluulottomien lasten sopeutumista ryhmään. Kannattaa lisäksi muistaa, että par-haimmankaan ryhmän kaikki tunnit eivät välttämättä aina - syystä tai toisesta - ole yhtä onnistuneita. Keskinäisessä yhteisymmärryksessä toimiva ryhmä voi kuitenkin kehittyä entistäkin paremmaksi pienten vastoinkäymisten kautta.   

Ensimmäiset oppitunnit antavat musiikkileikkikoulusta helposti väärän kuvan: osallistujat eivät ole vielä ehtineet tutustua toisiinsa ja opettajaan, ja myös tilanne, paikka ja muskarin toimintatavat voivat olla uusia. Kaikkia jännittää, mikä on aivan luonnollista.  Ryhmäytyminen ja ilmapiirin vapautuminen tapahtuu vähitellen, opettajan johdattelemana. Uusien muskarilaisten osuudesta ja aktiivisuudesta riippuen tähän voi kulua aikaa runsaastikin, jopa puolet lukukaudesta. Muskari on harrastus, joka edellyttää osallistujilta epäitsekkyyttä, kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista.

Kolme musiikkileikkikoulutuntia ei kerro toisaalta myöskään mitään harrastuksen monipuolisuudesta. Missä muussa harrastuksessa yhdistyisivät yhtä kekseliäällä, luovalla ja hauskalla tavalla laulaminen, soittaminen, liikkuminen ja kuunteleminen? Motoristen ja ilmaisullisten taitojen lisäksi muskari kehittää tutkitusti myös sosiaalisia valmiuksia.

Jokelan musiikkileikkikoulussa yksittäinen teema jatkuu vauva- ja perheryhmissä kolmen oppitunnin ajan. Teeman mukana vaihtuvat laulut, tanssit, leikkiliikkeet, soittimet ja liikuntavälineet. Joskus muskarissa on vauhdikkaampaa, toisinaan rauhallisempaa. Nimenomaan tämä on osa harrastuksen monipuolisuutta.

Jotta muskarin monipuolisuudesta saisi todellisen käsityksen, tulisi harrastusta jatkaa vauvasta kouluikäiseksi. Käytännössä tämä ei tietenkään aina ole välttämättä mahdollista.

Olen suunnitellut osallistuvani vauvaryhmään. Voiko myös vauvan 2-/3-/4-/5-/6-vuotias sisar tulla mukaan?

Vauvaryhmissä ja muidenkin pienimpien lasten ryhmissä rauhallinen ja turvallinen tunnelma on ensiarvoisen tärkeää. Perheen pienimmille suunnitellut musiikkileikit saattavat turhauttaa isompia lapsia. Tästä seuraava levoton käyttäytyminen häiritsee pienempien lasten keskittymistä ja eläytymistä. Isosisaren voi ottaa mukaan tunnille vain poikkeustapauksessa, ja silloinkin hänen kanssaan on etukäteen juteltava pikkusiskon tai -veljen harrastuksesta. Asiasta tulee ilmoittaa myös opettajalle. Muskarin ajaksi isosisarelle kannattaa antaa hiljaista mutta motivoivaa tekemistä, esimerkiksi piirtämistä tai askartelua. Isommat, 5-6-vuotiaat tytöt ovat myös joskus osallistuneet tunneille oman vauvanukkensa kanssa.

Voiko 3-/4-/5-vuotias isoveli/-sisko osallistua joskus perheryhmään?

Ks. edellinen vastaus. Leikki-ikäiset eivät pääsääntöisesti voi osallistua samoille tunneille nuorempien sisarustensa kanssa. Tunneille voivat tulla ainoastaan muskariin ilmoitetut lapset. Mikäli kuitenkin joudutte joskus (=kerran) ottamaan vanhemman lapsen mukaan tunnille, ilmoittakaa järjestelyn syystä etukäteen opettajalle. Yksittäisestä poikkeuksesta ei saa muodostua käytäntöä; se olisi väärin myös muita ryhmäläisiä kohtaan! Mikäli ette esimerkiksi saa järjestettyä vanhemmalle sisarukselle säännöllistä hoitajaa pikkusiskon tai -veljen harrastuksen ajaksi, muskaria ei kannata aloittaa tai jatkaa.

Perheryhmien yhtenä keskeisenä tavoitteena on nimenomaan se, että pienet osallistujat saisivat vanhemmiltaan jakamatonta huomiota. Sisarusten nahistelusta ja vanhempien toivottomista hallintapyrkimyksistä seuraava ylimääräinen melu ja vilinä heikentävät tuntien viihtyisyyttä ja vaikeuttavat myös muiden osallistujien keskittymistä. Kahden lapsen kanssa muskariin osallistuva huoltaja ei pysty valvomaan molempia, ja vaille asianmukaista huomiota jäävät isommat lapset saattavat aiheuttaa vaaratilanteita myös ryhmän muille jäsenille!

Ryhmät voivat olla täynnä, jolloin niihin ei yksinkertaisesti mahdu ylimääräisiä oppilaita. Liian suuret ryhmät ovat epämukavia jo pelkästään korvia vihlovan melutason vuoksi.  Soittimia, leikkivälineitä ja istumapaikkoja on varattu tunneille etukäteen tietty määrä, joten niitä ei riitä yllätysvieraille. Ylimääräisten osallistujien vuoksi oppitunnista kuluu helposti normaalia enemmän aikaa alku- ja loppurutiineihin, mikä hidastaa ja vaikeuttaa uusiin asioihin perehtymistä. Vierailevat tähdet eivät ole välttämättä perillä muskarin käytännöistä ja säännöistä. Heidän ohjaamisensa vie opettajalta huomiota, joka kuuluisi muskariin oikeasti ilmoittautuneille.  Vieraat lapset aiheuttavat usein helposti levottomuutta myös varsinaisten, rauhalliseen ja turvalliseen tunnelmaan tottuneiden oppilaiden keskuudessa.
       
Voivatko vanhemmat osallistua leikki- tai soitinryhmiin?

Vanhemmat osallistuvat 3-4-vuotiaiden leikkiryhmiin. Vanhempien leikki- ja soitinryhmäläisten keskittymisen, eläytymisen, viihtymisen ja toisiin lapsiin tutustumisen kannalta on hyvin olennaista, etteivät vanhemmat jää seuraamaan tunteja. Lapset, joiden vanhemmat ovat mukana tunneilla, eivät  välttämättä osallistu yhteistoimintaan muiden ryhmäläisten kanssa. He voivat olla passiivisia, koska olettavat paikalla olevien vanhempiensa loukkantuvan, jos he leikkivät muiden lasten kanssa tai seuraavat opettajan ohjeita (lojaliteettiongelma). Vanhempien läsnäolo häiritsee toisaalta myös muiden ryhmäläisten eläytymistä, koska lapset kokevat, että heitä tarkkaillaan.

Leikkiryhmässä oleva lapseni on erityisen ujo. Enkö voisi tulla mukaan tunneille?

Monet lapset ovat aluksi ujoja. Vanhempien tuen tarve ei kuitenkaan koskaan vaihdu rohkeudeksi osallistua tunneille itsenäisesti, mikäli lapselle ei vähitellen anneta mahdollisuutta tutustua muihin ryhmäläisiin ja pitää opettajaa turvallisena auktoriteettinaan (ks. edellinen vastaus).  Vanhemmat voivat odottaa tuntien päättymistä muskaritilan ulkopuolella. Muskarihetket erossa vanhemmista ovat olleet monille hyvää harjoitusta esimerkiksi päiväkerhoa tai -kotia varten.

Lapsemme menee päiväkotiin /-kerhoon / meille on tulossa perheenlisäystä. Kannattaako muskaria jatkaa?

Muskariharrastuksen keskeyttämisen syynä ovat usein juuri erilaiset elämänmuutokset. Niihin totutteleminen vie aikaa ja voimia sekä lapsilta että vanhemmilta. Esimerkiksi muuttuneet aikataulut sekä lasten ja vanhempien väsy- mys ovat ymmärrettäviä muskarin jatkamisen esteitä. Muskarin merkitystä lapselle ja perheelle kannattaa kuitenkin pohtia huolellisesti.   

Päiväkoti ja -kerho eivät tavallisesti korvaa muskaria. Lapsi saattaa kaivata keskeytynyttä harrastustaan ja tuttuja ihmisiä pitkään - siitä huolimatta, että muskariin täytyisi lähteä vielä hoitopäivän jälkeen. Uusi pikkusisko tai -veli puolestaan voi saada lapsen mielestä vanhemmilta liikaakin huomiota. Hän voi tuntea jäävänsä vastasyntyneen varjoon. Kaiken lisäksi vielä harrastuskin lopetetaan samanaikaisesti, pienokaisen takia!

Monet ovat huomanneet, että vanhan harrastuksen jatkumisella voi olla suuri merkitys nimenomaan arkielämän muutosten keskellä: edes jokin asia säilyy entisellään. Muskarin perheryhmässä lapsi voi edelleen saada äidiltään ja/tai isältään jakamatonta huomiota. Vanhemmille leikki- ja soitinryhmäläisille taas on tärkeää päästä esittelemään tietojaan ja taitojaan tutulle opettajalle ja ikätovereilleen. Muskarissa opitaan tietenkin myös uusia, jännittäviä asioita, joista pikkusisaruksilla ei voi olla harmainta aavistustakaan...

Lapsemme täyttää kohta kolme vuotta. Onko liikunta leikkiryhmissä erilaista kuin perheryhmissä?

3-vuotiaat osallistuvat leikkiryhmään, jossa lasten itsenäinen liikkuminen ja muodostelmaleikit ovat tärkemmässä asemassa kuin perheryhmässä.  Liikunta kytkeytyy aina opetuksellisiin asioihin, elämyksiä ja improvisointia unohtamatta.  Liikunta ei kuitenkaan ole omavaltaista, helposti liian pitkälle menevää riehumista, vaan painottuu turvallisempiin, leikki-ikäisiä yleensä viehättäviin sääntöleikkeihin. On tärkeää, että lapsi pystyy rauhoittumaan liikunta- tuokioiden jälkeen ja nauttimaan myös muskarin muista, monipuolisista työskentelytavoista.

Voiko lapseni saada yksityisopetusta?

Tämä ei ole mahdollista, koska musiikkileikkikouluopetus on vuorovaikutustaitojen edistämiseen pyrkivää ryhmäopetusta.

Mitkä ovat etäopetuksen hyödyt?

Etäopetuksemme mahdollistaa tunneille osallistumisen joustavasti aina paikasta riippumatta, esimerkiksi kyydin puuttuessa, matkoilla, lievästi sairaana, muissa poikkeustilanteissa tai sieltä, jossa sopivaa lähiopetusta ei ole tarjolla. Ujommatkin leikki- ja soitinryhmäläiset rohkaistuvat keskustelemaan ja esiintymään. Heidän soittonsa ja laulunsa eivät hautaudu yhteismusisoinnissa. Soitin-, musiikkivalmennus- ja pianon alkeisopetusryhmissä kaikki voivat keskittyä rauhassa itsenäisiin harjoitustehtäviin sillä aikaa.  Hauskat tehtävät harjaannuttavat luovuutta aivan uudella tasolla ja osallistavat useampia perheenjäseniä. Muskarilaisilla on joiltain osin jopa paremmat mahdollisuudet tutustua toisiinsa kuin lähiopetuksessa.

Onko musiikkileikkikoulu musiikkiterapiaa?

Musiikkileikkikouluopetukseen sisältyy runsaasti terapeuttisia elementtejä, mutta luonteeltaan se on enemmänkin tavoitteellinen ja virkistävä harrastus ja ongelmia ennaltaehkäisevää toimintaa. Henkilökohtaisen hoitosuunnitelman varaan perustuvaa musiikkiterapiaa ei tule sekoittaa tavoitteelliseen ja ryhmässä tapahtuvaan musiikin varhaiskasvatukseen.

Onko muskariopettajan työ leikkiä ? Mistä työ koostuu?

Varhaisiän musiikinopettajan työ ei ole aina helppoa ja vaivatonta. Vaikka monet ammattikunnan jäsenistä pitävät etuoikeutenaan mahdollisuutta seurata lasten eläytymistä, oppimisen riemua ja varttumista vauvoista kouluikäisiksi, esimerkiksi erilaiset työssä jaksamiseen liittyvät ongelmat ovat olleet erilaisten selvitysten mukaan lisääntymään päin. 

Varhaisiän musiikinopettaja on onnistunut tehtävässään nimenomaan silloin, kun hänen esiintymisensä lasten ja vanhempien edessä ei vaikuta työltä, päinvastoin. Opettaja rentoutuu, soittaa, laulaa, tanssii, liikkuu, leikkii ja pitää hauskaa yhdessä muskarilaistensa kanssa. Todellisuudessa muskaritunnit edellyttävät opettajalta muun muassa oikeaa äänenkäyttöä, tarkkaavaisuutta, ryhmänhallinnallisia taitoja, erinomaista muistia ja järjestelmällisyyttä. Ennen varsinaisia oppitunteja opettaja on tehnyt melkoisesti myös vaativia etukäteisvalmisteluja. Vaikka hänellä saattaa olla ”ainoastaan” parikymmentä opetustuntia viikossa, koko työhön kuluu aikaa vä-hintään kaksinkertaisesti.

Opettaja suunnittelee oppitunnit huomioiden ryhmänsä jäsenten valmiudet ja aikaisemmin laatimansa opetussuunni- telman tavoitteet. Tunneilla tulee olla oikeassa suhteessa esimerkiksi sosioemotionaalisia, psykomotorisia ja kognitiivisia harjoituksia. Opetukselliset asiat opettaja kätkee nokkelasti lauluihin, leikkiliikkeisiin, tansseihin ja satuihin. Nämä puolestaan liittyvät parhaillaan käynnissä olevaan teemaan.

Valmiita, tiettyyn aiheeseen sopivia lauluja, satuja ja leikkejä ei ole aina olemassa. Tällöin opettaja joutuu itse säveltämään ja sanoittamaan musiikkia, laatimaan tarinoita sekä suunnittelemaan liikesarjoja ja tanssikoreografioita. Jos opettaja ei käytä isompien lasten kanssa valmiita tehtäväkirjoja, hänen on laadittava myös opeteltaviin asioihin ja teemoihin liittyviä, lasten mielenkiinnon herättäviä tehtävämonisteita.

Opettaja vastaa myös muiden  lasten eläytymisen ja oppimisen kannalta välttämättömien  materiaalien, laadukkaiden soitinten, viihdyttävien keppi- ja käsinukkejen ja turvallisten leikki- ja liikuntavälineiden hankinnasta. Tehtävässä on huomioitava, että esimerkiksi pienimpien lasten ryhmissä soittimiin ja leluihin tutustutaan usein myös maistelemalla!

Ennen oppitunteja musiikkileikkikoululuokkana toimivan tilan penkit ja muut huonekalut on aseteltava oikein, erilaisten ryhmien tarpeiden mukaisesti. Esimerkiksi liian suuri, rajoittamaton tila johtaa helposti leikkiryhmäikäisten lasten villiintymiseen. Oheismateriaalitkaan eivät saa olla koko aikaa näkyvissä, jotta lasten keskittyminen ei häiriintyisi.

Erilaisten soitinten ja leikkivälineiden vieminen musiikkileikkikoulutilaan kuuluu opettajalle, samoin niiden pakkaaminen ja kuljettaminen takaisin varastoon. Käytön jälkeen opetusvälineet on tietenkin myös huollettava ja puhdistettava.  

Varsinaisen luovan ja suorittavan työnsä ohella opettaja pitää yhteyttä lasten vanhempiin. Yksityiset musiikkileikkikoulunopettajat vastaavat usein itse myös erilaisista hallinnollisista tehtävistä, lehti-ilmoitusten laatimisesta, uusien oppilaiden vastaanottamisesta, sopivien toimitilojen hankinnasta jne.    

Opettajien työssä jaksamisen suurimmat ongelmat liittyvät selvitysten mukaan muun muassa muskarituntien iltapainotteisuuteen sekä tuntien vaihtoihin ilman taukoja. Lisäksi erityistä tukea ja huomiota tarvitsevien lasten määrä on viime vuosina lisääntynyt, minkä seurauksena joidenkin ryhmien hallinnasta on tullut entistä haastavampaa ja rasittavampaa.  Varhaisiän musiikinopettajan työ on usein myös ruumiillisesti raskasta: soitinten ja huonekalujen siirtelemisen lisäksi työskentelyasennot, lattialla istuminen ja kumartelu rasittavat liikuntaelimiä. Runsas laulaminen ja puhuminen puolestaan koettelevat opettajan ääntä.

Miten musiikkileikkikoulunopettaja ja varhaisiän musiikinopettaja eroavat toisistaan?

Musiikkileikkikoulunopettajan ammattinimike muutettiin vuosien 2006-2007 vaihteessa varhaisiän musiikinopettajaksi. Nimike kuvaa entistä paremmin opettajan koulutusta, työtä ja ammattitaitoa. Alalla toimivat ammattilaiset ovat olleet toistuvasti myös huolestuneita siitä, että vailla asianmukaista koulutusta olevat henkilöt ovat esiintyneet musiikkileikkikoulunopettajan nimikkeellä ja ilmoittaneet järjestävänsä musiikkileikkikouluopetusta. Varhaisiän musiikinopettajia valmistuu Helsingin ja Jyväskylän  ammattikorkeakouluista (musiikkipedagogi AMK) ja Sibelius-Akatemiasta. Varhaisiän musiikkikasvattajan ammattipätevyyden takuuna voidaan pitää Varhaisiän musiikinopettajat ry:n jäsenyyttä.

Miksi muskarin nimi on Jokelan musiikkileikkikoulu? Toimipaikkojahan on myös Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla ja Rusutjärvellä.

Jokelan musiikkileikkikoulun toiminta alkoi Jokelassa vuonna 2004. Vuodesta 2005 lähtien olemme tarjonneet musiikkileikkikouluopetusta myös lähialueilla, yli kunta- ja kaupunkirajojen. Nimi viittaa muskarin syntyjuuriin, mutta toisaalta kehittyvä ja kasvava Jokela muodostaa edelleen musiikkileikkikoulun alueellisen ja toiminnallisen keskipisteen Hyvinkään ja Etelä-Tuusulan välissä. Lisäksi yhteistyökumppanit ja Keski-Uudellamaalla asuvat lapsiperheet ovat vuosien varrella oppineet tuntemaan musiikkileikkikoulun juuri tällä nimellä.

Miksi Jokelan musiikkileikkikoulu ei tarjoa soitinryhmäopetusta alle 5-vuotiaille?

Erityistä sorminäppäryyttä ja keskittymiskykyä edellyttävien soittimien hallinta tuottaa vaikeuksia alle 5-vuotiaille. Nuoremmat lapset saavat enemmän onnistumisen elämyksiä perhe- ja leikkiryhmissä, joissa erilaisiin instrumentteihin tutustutaan vapaamuotoisemmin.

Lapseni osallistuu soitinryhmään, enkä tiedä, uskaltaisinko hankkia hänelle kalliin kanteleen. Mitä jos hänen innostuksensa harrastusta kohtaan ei kestäkään kauan?

Lapsilla on ollut mahdollisuus tutustua kanteleisiin ja niillä soittamiseen jo leikkiryhmissä.  Heidän kanssaan kannattaa jutella rauhassa näistä aikaisemmista kokemuksista ennen soitinryhmään ilmoittautumista ja soittimen ostamista. Meidän kauttamme saatte tilattua laadukkaan kanteleen erittäin edullisesti  Jos lapsenne kuitenkin jostain syystä keskeyttää harrastuksen, voitte myydä soittimen nuoremmille muskarilaisille. Laittakaa myynti-ilmoituksenne verkkoon tai päiväkodin ilmoitustaululle.  Käytettyjä, hyväkuntoisia soittimia kaivataan erityisesti keväisin ja syksyisin!

Lapseni osallistuu soitinryhmäänne. Voisitteko kertoa, mikä kantelemerkki tai -malli on paras?

Tulevat soitinryhmäläiset voivat osallistua laadukkaiden mutta ehdottomasti edullisten soitinten yhteistilaukseen opettajan ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Tilauslomake ja tiedot soittimista löytyvät muskarin kotisivuilta. Soittimet toimitetaan suoraan ensimmäiselle muskaritunnille. Musiikkileikkikoulu toimii vain oppilaiden soitintilausten kokoajana, ei soitinten yleisenä jälleenmyyjänä. 

Jos ette jostain syystä ole osallistuneet yhteistilaukseen, voitte hankkia itse periaatteessa minkälaisen uuden tai käytetyn viisikielisen kanteleen tahansa - normaalia pienikokoisempaa piccolo-kanteletta lukuun ottamatta. Kanteleen merkillä, hinnalla, näyttävyydellä tai ylimääräisillä hienouksilla ei ole mitään merkitystä musiikin oppimisen tai soitinryhmässä viihtymisen kannalta.

Soitinryhmään ei kuitenkaan voi osallistua ilman omaa kanteletta, sillä musiikkileikkikoulu ei huonojen kokemusten vuoksi lainaa soittimia kotiin vietäviksi. Hankittehan kanteleen siis mahdollisimman pian, jotta lapsenne pääsee harjoittelemaan soittoa myös kotona!

Olemme ilmoittautuneet vauvaryhmään (2-9 kk). Lapsemme täyttää kuitenkin vuoden jo joulukuussa. Siirrymmekö siis tammikuussa toiseen, vanhemmille lapsille tarkoitettuun ryhmään?

Ikämääritys ryhmän nimen yhteydessä tarkoittaa, että ryhmän lapset ovat lukuvuoden alkaessa 2-9 kk:n ikäisiä. Kaikki jatkavat muskaria "vanhenemisestaan" huolimatta samassa, tutuksi muodostuneessa ryhmässä.

Mitä tarkoittaa, että ryhmässä on "mahdollisesti vapaita paikkoja"?

Ryhmässä on tällainen paikkatilanne usein ennen uuden lukuvuoden alkua. Ilmoittautumiskauden alussa (huhti-toukokuussa) ei ole vielä varmaa tietoa siitä, kuinka monet "vanhoista" muskarilaisista jatkavat harrastustaan myös seuraavana lukuvuonna. Opettaja tiedustelee oppilaiden jatkoaikeita lukuvuoden viimeisillä tunneilla. Kaikki eivät aina pääse osallistumaan muskariin seuraavana vuonna, joten paikkoja voi vapautua.

Miksi soitinryhmien lukukausimaksut ovat perhe- ja leikkiryhmien maksuja korkeammat?

Soitinryhmien lukukausimaksuissa on huomioitu soitto- ja nuottikirjoitusharjoitusten säveltämiseen ja laatimiseen käytetty aika. Lisäksi yhä monimutkaisempiin tiedollisiin ja taidollisiin asioihin perehtyvien soitinryhmäläisten opetus on yksilöllisempää kuin kooltaan suuremmissa perhe- ja leikkiryhmissä.

Voinko maksaa vain niistä muskarikerroista, joille lapseni on osallistunut?

Valitettavasti tämä ei normaalisti ole mahdollista. Lasten (ja perheryhmissä heidän vanhempiensa) aktiivinen osallistuminen on olennaista ryhmien yhteisöllisyyden ja viihtyisyyden kannalta. Tavoitteellisesta ja suunnitelmallisesta musiikin varhaiskasvatuksesta ei ole hyötyä vain muutaman kerran tai silloin tällöin osallistuvalle. Maksettua lukukausimaksua tai osaa siitä ei palauteta, vaikka oppilas keskeyttäisi muskarin.  Voitte pyytää lukukausimaksulle sen huomautusajan kuluessa enimmillään 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Kunnan sosiaalitoimisto voi myös myöntää avustuksen lapsen ja aikuisen hyvinvointia tukevaa musiikkiharrastusta varten.

Lukukausimaksu kattaa 15 muskarikertaa. Muskariryhmämme kokoontui kuitenkin ennen joulu-/ kevätjuhlia vain 14 kertaa. Järjestetäänkö jossain vaiheessa ylimääräisiä oppitunteja vai miten pitämättä jääneet tunnit korvataan? Miksi kokoontumiskertoja ei voisi olla enemmän?

Kaikki lukukauden tunnit on pidetty. Joulu- tai kevätjuhlakerta on aina viimeisellä, siis 15. muskaritunnilla. Jos etukäteen suunniteltuja tunteja sen sijaan todella jää pitämättä esimerkiksi opettajan sairastumisen vuoksi, ne järjestetään lukukauden lopussa ennen joulu- tai kevätjuhlia. Mikäli tähän ei kuitenkaan ole riittävästi aikaa, pitämättä jääneet tunnit hyvitetään palauttamalla osa lukukausimaksusta. Monissa muissa musiikkioppilaitoksissa vastaavaa käytäntöä ei ole; pitämättä jääneitä tunteja ei siis korvata mitenkään. 

Kokoontumiskertojen määrää ei voida lisätä nykyisestä, sillä lukukausista täytyy aina varata aikaa opettajan mahdollisille sairaspoissaoloille ja/tai muille yllättäville ja ylivoimaisille tuntien järjestämisen esteille. Lukukausia ei myöskään käytännön syistä voida aloittaa aikaisemmin tai päättää myöhemmin. Esteitä ovat muun muassa lasten ja heidän vanhempiensa loma-ajat, päiväkotien ja koulujen iltaisin järjestämät joulu- ja kevätjuhlat sekä uusien oppilaiden ilmoittautumiset.  

Usein kysyttyä

Jos teitä askarruttaa jokin opetukseen tai muu Jokelan musiikkileikkikoulun toimintaan liittyvä asia, ottakaa yhteyttä ryhmänne opettajaan tai toimistoomme. Kysymykseenne on kuitenkin ehkä jo olemassa vastaus kotisivuillamme. Suosittelemme kokeilemaan oheista sisältöhakua ja/tai tutustumaan alla oleviin kysymyksiin ja vastauksiin.