Taiteen perusopetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Jokelan musiikkileikkikoulu on järjestänyt siihen kuuluvaa varhaisiän musiikinopetusta 0-10-vuotiaille lapsille Keski-Uudellamaalla vuodesta 2004 lähtien. Toimintaamme on osallistunut tänä aikana lähes 3500 perhettä.

Opettajamme ovat Varhaisiän musiikinopettajat ry:n jäseniä ja musiikkipedagogeja. Opetamme omissa ryhmissämme, mutta tarjoamme osaamistamme muillekin varhaiskasvatusta,  musiikinopetusta ja kaiken ikäis-ten ihmisten kuntoutus- ja virkistystoimintaa järjestäville ja tukeville tahoille. Teemme yhteistyötä myös varhaiskasvattajia kouluttavien oppilai-tosten kanssa.

Leikin varjolla

Haluamme edistää perheiden hyvinvointia, tukea lasten kasvua ja kehittää heidän musiikillisia perusvalmiuksiaan. Taiteen perusopetuksen tavoittee-seen, taiteidenvälisyyteen liittyen sisällytämme varhaisiän musiikkikasvatuk-seen aineksia myös muilta taidekasvatuksen aloilta.  Ammattitaitoisesti to-teutettu varhaisiän musiikinopetus on kuitenkin ennen kaikkea iloista ja rentouttavaa ryhmätoimintaa. Leikki yhdessä tekee hyvää kaikille.

Perinteitä kunnioittaen, uutta luoden

Tuemme jatkuvuutta ja vaalimme kansallista perintöämme, mutta rakennamme myös siltoja eri sukupolvien ja kulttuurien välille. Perin-neleikkien ja -laulujen ohella tutustumme uuteen lastenmusiikkikulttuuriin. Opettajamme säveltävät aina tarvittaessa myös omia, tuntien teemoihin ja opetuksellisiin tavoitteisiin sopivia lauluja. Pienenä ja riippumattomana toimijana voimme kokeilla uusia ideoita ketterästi ja joustavasti. Mielikuvituksemmekaan ei aseta rajoja järjestäessämme tuntejamme.

Kaikki mukaan

Opettelemme kuuntelemaan paitsi musiikkia myös toisia ihmisiä. Keskeisiä arvoja toiminnassamme ovatkin suvaitsevaisuus ja toisten kunnioittaminen. Välittömässä, turvallisessa ja rohkaisevassa oppimisympäristössä on helppo jakaa arkea tukevia myönteisiä elämyksiä. Mukavat muistot säilyvät läpi elämän.

Tavoitteenamme on, että mahdollisimman monilla lapsilla ja perheillä olisi mahdollisuus osallistua lähellä järjestämäämme toimintaan, harrastuksen kustannuksetkin huomioiden. Ryhmiimme ei ole myöskään pääsykokeita.